english English
King Power - Customer Support Request
+66
Please select
 • Feedback
 • Service Request
 • Inquiry
 • Tech Support
Please select
 • Product
 • Purchase
 • Service
 • Promotion
 • Membership and privileges
 • Follow up on reported case
 • Others
Please select
 • King Power Rangnam
 • King Power Mahanakhon
 • King Power Srivaree
 • King Power Pattaya
 • King Power Phuket
 • King Power Suvarnabhumi Airport
 • King Power Don Mueang Airport
 • King Power Phuket Airport
 • King Power Chiang Mai Airport
 • King Power Hat Yai Airport
 • kingpower.com
 • King Power App
 • King Power Call to Shop
 • King Power Chat to Shop

I have read and acknowledge of King Power’s Terms & Conditions and Privacy Policy

คิง เพาเวอร์ - ยื่นคำร้องขอหรือร้องเรียน
+66
กรุณาเลือกหัวข้อ
 • ส่งความคิดเห็น
 • ส่งคำร้องขอ
 • ส่งข้อสอบถาม
 • ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับระบบการใช้งาน
กรุณาเลือกประเภท
 • เกี่ยวกับสินค้า
 • เกี่ยวกับการซื้อสินค้า
 • เกี่ยวกับบริการ
 • เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย
 • เกี่ยวกับสมาชิกและสิทธิประโยชน์
 • เกี่ยวกับเคสที่เคยติดต่อไว้
 • เรื่องอื่นๆ
กรุณาเลือกสาขาที่ใช้บริการหรือซื้อสินค้า
 • คิง เพาเวอร์ รางน้ำ
 • คิง เพาเวอร์ มหานคร
 • คิง เพาเวอร์ ศรีวารี
 • คิง เพาเวอร์ พัทยา
 • คิง เพาเวอร์ ภูเก็ต
 • คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานภูเก็ต
 • คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 • คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 • kingpower.com
 • คิง เพาเวอร์ แอปพลิเคชัน
 • King Power Call to Shop
 • King Power Chat to Shop

ข้าพเจ้าอ่านและรับทราบถึง ข้อตกลงการใช้งาน และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ คิง เพาเวอร์ แล้ว